Đầu ghi IP Dahua (22 sản phẩm)

DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B04/L

2.400.000₫ 1.080.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B08/L

2.600.000₫ 1.170.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2104HS-4KS2

3.000.000₫ 1.350.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2108HS-4KS2

3.300.000₫ 1.485.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2116HS-4KS2

3.800.000₫ 1.710.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4104HS-4KS2

4.080.000₫ 1.836.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4108HS-4KS2

4.260.000₫ 1.917.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B04HS-4P

4.800.000₫ 2.160.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4116HS-4KS2

5.140.000₫ 2.313.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4104HS-W-S2

6.040.000₫ 2.718.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B08HS-8P

6.720.000₫ 3.024.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4208-4KS2

7.300.000₫ 3.285.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4216-4KS2

7.940.000₫ 3.573.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4232-4KS2

9.260.000₫ 4.167.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5216-4KS2

11.800.000₫ 5.310.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5232-4KS2

13.600.000₫ 6.120.000₫