Đầu ghi IP Dahua (22 sản phẩm)

DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B04/L

2.400.000₫ 1.440.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B08/L

2.600.000₫ 1.560.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2104HS-4KS2

3.000.000₫ 1.800.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2108HS-4KS2

3.300.000₫ 1.980.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2116HS-4KS2

3.800.000₫ 2.280.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4104HS-4KS2

4.080.000₫ 2.448.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4108HS-4KS2

4.260.000₫ 2.556.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B04HS-4P

4.800.000₫ 2.880.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4116HS-4KS2

5.140.000₫ 3.084.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4104HS-W-S2

6.040.000₫ 3.624.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B08HS-8P

6.720.000₫ 4.032.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4208-4KS2

7.300.000₫ 4.380.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4216-4KS2

7.940.000₫ 4.764.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4232-4KS2

9.260.000₫ 5.556.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5216-4KS2

11.800.000₫ 7.080.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5232-4KS2

13.600.000₫ 8.160.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5416-4KS2

18.200.000₫ 10.920.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5432-4KS2

19.600.000₫ 11.760.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5464-4KS2

21.400.000₫ 12.840.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5832-4KS2

27.200.000₫ 16.320.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR5864-4KS2

31.200.000₫ 18.720.000₫